IMPRESSUM

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

Velabog, Dejan Hense und Irina Hense GbR
reprezentowana przez wspólników: Dejan Hense, Irina Hense

Am Reither Berg 5
85560 Ebersberg
Niemcy

Telefon: +4917660721221
E-Mail: info@velabog.com


VAT UE.: DE321740413


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.